ทำอย่างไรเราจะไม่ถูกกีดกันจากครอบครัวแฟนและไม่ถูกทิ้ง